Obsah stránky:

 1. Úvod
 2. Objednávka zboží
 3. Reklamace
 4. Odstoupení od objednávky – storno
 5. Rozpor s kupní smlouvou
 6. Práva a povinnosti prodávajícího
 7. Práva a povinnosti kupujícího
 8. Mimosoudní vyrovnání

 

A. Úvod

Tento nákupní řád je platný pro internetový obchod Intezze.cz a určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Intezze.cz) a kupujícího (zákazník). Informace o provozovateli internetového obchodu Intezze.cz získáte v záložce KONTAKT.

B. Objednávka zboží

 1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s reklamačním řádem.
 2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
 3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci (objednávce) a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží atd. Toto potvrzení posílá server automaticky.
 4. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem s návrhem náhradního termínu dodání. O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem, který bude obsahovat číslo zásilky.  
 5. Pokud je to možné, uvádějte při registraci (objednávce) i telefonický kontakt.
 6. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný, je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@intezze.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy „Oprava objednávky“ a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.
 7. Zákazník se může o stavu své objednávky informovat pomocí služby sledování stavu objednávek.

C. Reklamace

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládán doklad o zakoupení, který slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou doklad o zakoupení, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Záruky začíná běžet dnem převzetí výrobku. V případě výměny nezačne běžet nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
b) Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v úplném stavu. Prodejce doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení a přesný popis závad.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou;
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci;
 • zboží bylo poškozeno živly;
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci;
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.

3. Reklamační podmínky

Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží. V případě, že seznam není přiložen, sdělí potřebné informace nejbližší středisko prodejce.

D. Odstoupení od objednávky – storno

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dopravu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým částku přijal. Pokud s tím spotřebitel souhlasí, je možné vrátit částku i jiným způsobem, pokud mu tím nevzniknou další náklady. Rozhodně však před odesláním zboží kontaktujte pracovníky Intezze.cz na adrese info@intezze.cz. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme!

Kupující nemůže, podle odstavce 7 občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal;
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů;
 6. spočívající ve hře nebo loterii.

E. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

F. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.
 2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a dodací list a předat je zákazníkovi.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění.
 5. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené ztrátou přihlašovacího jména a hesla.
 6. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

G. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašovacímu jménu a heslu, které vyplnil při registraci.
 4. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz. Odstoupení od objednávky – storno.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.

H. Mimosoudní vyrovnání

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu Prodávající doporučuje Intezze nejprve kontaktovat pro vyřešení nastalé situace.